LSS DEPLOYMENT LEADER

LEAN SIX SIGMA DEPLOYMENT LEADER

LSS Program

Cena Programu


Trvanie Programu: 15,5 dňa

Miesto konania: Bratislava - Ponteo Activity Park

na vyžiadanie 

Obsah Programu

 • Úvod do Lean Six Sigma
 • DMAIC (proces zlepšovania)
 • Lean metodiky
 • KAIZEN
 • Lean Six Sigma Deployment Leader - rola, kompetencie a zodpovednosti

Benefity

BENEFITY LEAN SIX SIGMA PROGRAMU:

 • Návratnosť investície do programu už počas jeho trvania - v podobe dosiahnutých projektových benefitov
 • 5,5 dňa EXTRA konzultácií a podpory pri výbere projektov a pri realizácii druhého projektu absolventa Programu ( podpora bude poskytnutá maximálne počas nasledujúcich 3 mesiacov od skončenia 3-mesačného LSS Programu)

Benefity pre zamestnancov, podnikateľov, koučov a trénerov:

 • Absolvovaním LSS Programu a získaným Certifikátom preukážete a potvrdíte Vašu spôsobilosť a najnovšie znalosti z oblasti Lean Six Sigma
 • Absolvovaním LSS Programu získate konkurenčnú výhodu a šancu získať novú zaujímavú pracovnú príležitosť
 • Absolvovanie LSS Programu Vám pomôže byť lepší ako Vaša konkurencia a v neposlednom rade Vám absolvovanie LSS Programu a získanie Certifikátu pomôže v získaní novej zaujímavej pracovnej príležitosti
 • LSS Program rozšíri Váš rozhľad, získate väčšie kompetencie a lepšie pracovné príležitosti, v porovnaní so svojimi kolegami
 • Vďaka LSS Programu získate úplne novú sadu nástrojov, vďaka ktorým môžete vytvárať a dodávať skvelé produkty a služby, ktoré Váš zákazník ocení

Benefity pre zamestnávateľov:

 • Znížite náklady tým, že zlepšíte efektivitu vašich tímov, činností a procesov
 • Absolvovanie LSS Programov vám pomôže realizovať úspešné projekty s vašimi kvalifikovanými pracovníkmi
 • Zvýšite spokojnosť a lojalitu vašich zamestnancov tým, že im umožníte vzdelávať sa a zvyšovať si profesionálnu kvalifikáciu
 • Zlepšíte tak kvalitu vašich dodávok a produktov, ako aj spokojnosť zákazníkov

Popis role

Certifikovaní Lean Six Sigma Deployment Leaderi sú najdôležitejší ľudia v rámci Lean Six Sigma štruktúry, ktorí sú zodpovední za úspešné zavedenie a následné fungovanie Lean Six Sigma metodológie v rámci organizácie. Zvyčajne sú to senior manažéri alebo manažéri strednej úrovne riadenia, ktorí reportujú vedeniu spoločnosti.
Certifikovaní Lean Six Sigma Deployment Leaderi zosúlaďujú firemné strategické ciele s cieľmi všetkých organizačných zložiek organizácie, ktoré aplikujú Lean Six Sigma metodológiu. Certifikovaní Lean Six Sigma Deployment Leaderi tvoria, udržujú a realizujú Lean Six Sigma roll-out plány. Spájajú celkový Lean Six Sigma tím s ostatnými firemnými výkonnými tímami a uľahčujú ich vzájomnú komunikáciu. Certifikovaní Lean Six Sigma Deployment Leaderi podporujú odstraňovanie problémov a bariér, aby tak zabezpečili úspešnú realizáciu projektov Lean Six Sigma. Interne zverejňujú ciele, plány, pokrok, osvedčené postupy a úspechy s cieľom motivovať Lean Six Sigma tímy a udržiavať dynamiku projektov Lean Six Sigma na najvyššej úrovni.
Certifikovaní Lean Six Sigma Deployment Leaderi realizujú nábor a výber členov Lean Six Sigma tímov. Sú zodpovední za sponzoring, obhajobu a riadenie vízie a poslania (misie) Lean Six Sigma v organizáciách. Vytvárajú a udržiavajú nadšenie pre Lean Six Sigma. Certifikovaní Lean Six Sigma Deployment Leaderi sú zodpovední za výsledky projektov Lean Six Sigma. Pravidelne informujú vedenie spoločnosti o priebehu, progrese a výsledkoch Lean Six Sigma projektov. Veľmi úzko spolupracujú s certifikovanými Lean Six Sigma Champions a certifikovanými Lean Six Sigma Master Black Beltami.

Cieľ Programu

Program Lean Six Sigma Deployment Leader je prakticky orientovaný a kladieme dôraz na individuálny prístup ku každému účastníkovi programu a k ním riadenému projektu.

Získavate tak podporu nášho skúseného certifikovaného Master Black Belta a Deployment Leadera pri úspešnej realizácii až dvoch projektov, čo má signifikantný vplyv na kvalitu a výsledky projektov.

Cieľom programu je zabezpečiť, aby absolvent programu Lean Six Sigma Deployment Leader bol schopný:

 • pochopiť filozofiu a metodológiu Lean & Six Sigma
 • vybrať vhodný projekt na realizáciu a dosiahnutie zaujímavých benefitov (benefity finančné aj nefinančné)
 • vybrať vhodné nástroje Lean Six Sigma
 • aplikovať vybrané metódy Lean & Six Sigma pri realizácii projektu, teda v praxi
 • preukázať v rámci programu progres na vlastnom projekte
 • dosiahnuť finančné/ nefinančné benefity z realizovaného projektu/ projektov
 • úspešne riadiť náročné projekty v oblasti skvalitňovania a zlepšovania, ktorých trvanie by malo byť maximálne do 6 mesiacov
 • úspešne riadiť náročné projekty s vysokou pridanou hodnotou a významnými benefitmi (príklad: Black Belti riadia projekty s benefitmi cca 100.000,-EUR)

Absolvent Programu Lean Six Sigma Deployment Leader musí pochopiť rolu Lean Six Sigma Deployment Leader a byť schopný predovšetkým:

 • prevziať zodpovednosť za úspešné zavedenie a následné fungovanie Lean Six Sigma metodológie v rámci organizácie
 • zosúladiť firemné strategické ciele s cieľmi všetkých organizačných zložiek organizácie, ktoré aplikujú Lean Six Sigma metodológiu
 • vytvoriť, kontrolovať a realizovať Lean Six Sigma roll-out plány
 • spájať celkový Lean Six Sigma tím s ostatnými firemnými výkonnými tímami a uľahčovať ich vzájomnú komunikáciu
 • podporovať odstraňovanie problémov a bariér, aby bola zabezpečená úspešná realizácia projektov Lean Six Sigma
 • zverejňovať ciele, plány, pokrok, osvedčené postupy a úspechy s cieľom motivovať Lean Six Sigma tímy a udržiavať dynamiku projektov Lean Six Sigma na najvyššej úrovni
 • realizovať nábor a výber členov Lean Six Sigma tímov
 • zodpovedať za sponzoring, obhajobu a riadenie vízie a poslania (misie) Lean Six Sigma v organizácii
 • vytvárať a udržiavať nadšenie pre Lean Six Sigma
 • prevziať zodpovednosť za výsledky projektov Lean Six Sigma
 • pravidelne informovať vedenie spoločnosti o priebehu, progrese a výsledkoch Lean Six Sigma projektov
 • veľmi úzko spolupracovať s certifikovanými Lean Six Sigma Champions a certifikovanými Lean Six Sigma Master Black Beltami

Štruktúra Programu

5 blokov v nasledujúcej štruktúre:

1.mesiac : 0,5 dňa konzultácie pre výber vhodného projektu, aby návratnosť investície bola čo najrýchlejšia + 2 dni školenie teoretických vedomostí + 1 deň konzultácie/ podpora pri realizácii prvého projektu

2. mesiac : 2 dni školenie teoretických vedomostí + 1 deň konzultácie/ podpora pri realizácii prvého projektu

3. mesiac : 2 dni školenie teoretických vedomostí + 1 deň konzultácie/ podpora pri realizácii prvého projektu

4. mesiac : 1 deň skolenie teoretických vedomostí + 1 deň konzultácie/ podpora pri realizácii druhého projektu

5. - 6. mesiac: 4 dni konzultácie/ podpora pri realizácii druhého projektu

Štruktúra Programu je navrhnutá tak, aby teória preberaná v Programe mohla byť okamžite aplikovaná priamo v realizovanom projekte absolventa Programu a aby absolvent Programu získal počas realizácie jednotlivých fáz svojho projektu maximálnu podporu skúseného Master Black Belta a Deployment Leadera (kouča/ lektora/ mentora). Program Lean Six Sigma Deployment Leader je zameraný na špecifické kompetencie a zodpovednosti, ktoré tejto roli v štruktúre Lean Six Sigma hierarchie prináležia a sú jednak očakávané a jednak požadované.

Program Lean Six Sigma Deployment Leader sa nezameriava na výučbu štatistických/matematických metód používaných v LSS metodológii, ale naším cieľom je oboznámiť účastníkov Programu s filozofiou a princípmi Lean Six Sigma, ako moderného prístupu k zvyšovaniu výkonnosti všetkých podnikových procesov. Odovzdáme Vám Lean Six Sigma projektové know how, techniky, postupy, princípy a Lean Six Sigma metodológiu ako takú.

Termíny a dostupnosť Programu


LSS DEPLOYMENT LEADER PROGRAM 

...informujte sa, prosím, prostredníctvom kontaktného formuláru

Cena Programu zahŕňa

 • Celosvetovo uznávaný Certifikát o dosiahnutí kvalifikácie Six Sigma Deployment Leader po úspešnom absolvovaní celého LSS Programu
 • Certifikát o absolvovaní Programu Lean Six Sigma Deployment Leader
 • Odborné vedenie a konzultácie skúseného LSS Master Black Belta a LSS Deployment Leadera v rámci Programu
 • Poradenstvo skúseného LSS Master Black Belta a LSS Deployment Leadera v projektoch účastníkov Programu
 • Komplexné školiace materiály
 • Ukážkové projekty
 • Projektové šablóny
 • Obed a občerstvenie počas prestávok
 • Profesionálne školiace priestory v príjemnom prostredí hotela Ponteo Activity Park Rusovce
 • Bohatý priestor na vzájomnú výmenu informácií, znalostí a skúseností účastníkov Programu
 • alebo naopak : výhradne individuálny prístup počas celého Programu ( pri individuálnom Programe)
 • Zdieľanie projektových nápadov jednotlivých účastníkov Programu

Spôsob rezervácie: úhrada ceny Programu na účet spoločnosti Lean Concept, s.r.o./ realizátora

 • Platí pravidlo prednostného zaradenia do Programu účastníka, ktorý program uhradí skôr

Spôsob platby: prevodom na účet realizátora Programu

Vstupné požiadavky a potrebná kvalifikácia účastníka potrebné na absolvovanie programu:

Program Lean Six Sigma Deployment Leader je zostavený tak, že nie sú potrebné žiadne predchádzajúce vedomosti o Lean Six Sigma metodológii. Všetky potrebné teoretické aj praktické znalosti získajú účastníci absolvovaním programu.

Nakoľko však ide o pozície senior manažmentu, výhodou je, ak účastníci programu Lean Six Sigma Deployment Leader disponujú skúsenosťami s riadením tímov, či už líniové alebo projektové riadenie. Toto však nie je podmienkou pre absolvovanie programu Lean Six Sigma Deployment Leader.

Technické požiadavky:                                                                                                    

Pre úspešné absolvovanie Programu, predovšetkým však certifikačného procesu, je potrebné, aby účastník mal Notebook s nainštalovaným internetovým prehliadačom a možnosťou pripojenia na internet (k dispozícii bude WiFi internetové pripojenie)*

* WiFi musí byť konfigurovateľné užívateľom (pre prípad obmedzení/ bezpečnostnej politiky na firemných Notebookoch)