LSS GREEN BELT

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

LSS Program

Cena Programu:


Trvanie Programu: 9,5 dňa

Miesto konania: Bratislava - Ponteo Activity Park

na vyžiadanie

Obsah Programu

 • Úvod do Lean Six Sigma
 • DMAIC (proces zlepšovania)
 • Lean metodiky
 • KAIZEN

Benefity

BENEFITY LEAN SIX SIGMA PROGRAMU:

 • Návratnosť investície do programu už počas jeho trvania - v podobe dosiahnutých projektových benefitov
 • 3,5 dňa EXTRA konzultácií a podpory pri výbere projektov a pri realizácii druhého projektu absolventa programu ( podpora bude poskytnutá maximálne počas nasledujúcich 3 mesiacov od skončenia 3-mesačného LSS Programu )

Benefity pre zamestnancov, podnikateľov, koučov a trénerov:

 • Absolvovaním LSS Programu a získaným Certifikátom preukážete a potvrdíte Vašu spôsobilosť a najnovšie znalosti z oblasti Lean Six Sigma
 • Absolvovaním LSS Programu získate konkurenčnú výhodu a šancu získať novú zaujímavú pracovnú príležitosť
 • Absolvovanie LSS Programu Vám pomôže byť lepší ako Vaša konkurencia a v neposlednom rade Vám absolvovanie LSS Programu a získanie Certifikátu pomôže v získaní novej zaujímavej pracovnej príležitosti
 • LSS Program rozšíri Váš rozhľad, získate väčšie kompetencie a lepšie pracovné príležitosti, v porovnaní so svojimi kolegami
 • Vďaka LSS Programu získate úplne novú sadu nástrojov, vďaka ktorým môžete vytvárať a dodávať skvelé produkty a služby, ktoré Váš zákazník ocení

Benefity pre zamestnávateľov:

 • Znížite náklady tým, že zlepšíte efektivitu vašich tímov, činností a procesov
 • Absolvovanie LSS Programov vám pomôže realizovať úspešné projekty s vašimi kvalifikovanými pracovníkmi
 • Zvýšite spokojnosť a lojalitu vašich zamestnancov tým, že im umožníte vzdelávať sa a zvyšovať si profesionálnu kvalifikáciu
 • Zlepšíte tak kvalitu vašich dodávok a produktov, ako aj spokojnosť zákazníkov

Popis role

Certifikovaní Lean Six Sigma Green Belti majú praktické skúsenosti v oblasti Lean Six Sigma a sú schopní vyriešiť väčšinu procesných problémov. Zvyčajne sa Lean Six Sigma Green Beltami stávajú procesní leaderi, vlastníci procesov, odborný personál, prevádzkoví špecialisti, manažéri a vedúci pracovníci. Dôkladne poznajú existujúce procesy, zodpovedajú za zisk alebo úspory a disponujú zručnosťami v oblasti štatistických analýz.
Certifikovaní Lean Six Sigma Green Belti zvyčajne participujú na projektoch Lean Six Sigma, ktorých odhadovaný nárast zisku alebo hodnota zníženia nákladov je vo výške najmenej 50.000 USD a sú schopní zrealizovať až päť takýchto projektov za rok. Riadia zvyčajne projekty v rámci vlastných organizačných zložiek a projekty presahujúce do viacerých organizačných zložiek, ktoré nevyžadujú extrémne zložité a náročné procesné analýzy a štatistické zručnosti.
Certifikovaní Lean Six Sigma Green Belti vzdelávajú a podporujú Lean Six Sigma tímy a ďalších pracovníkov, aby používali nástroje, metodiku a stratégie Lean Six Sigma. Objavujú, skúšajú a zastrešujú nové úspešné Lean Six Sigma nástroje, metódy a procesné zlepšenia, ako aj stratégie riešenia problémov. Taktiež odhaľujú potenciálne príležitosti pre nové projekty Lean Six Sigma.

Cieľ Programu

Program Lean Six Sigma Green Belt je prakticky orientovaný a kladieme dôraz na individuálny prístup ku každému účastníkovi programu a k ním riadenému projektu.

Získavate tak podporu nášho skúseného certifikovaného Master Black Belta a Deployment Leadera pri úspešnej realizácii až dvoch projektov, čo má signifikantný vplyv na kvalitu a výsledky projektov.

Cieľom Programu je zabezpečiť, aby absolvent Programu Lean Six Sigma Green Belt bol schopný:

 • pochopiť filozofiu a metodológiu Lean & Six Sigma
 • vybrať vhodný projekt na realizáciu a dosiahnutie zaujímavých benefitov (benefity finančné aj nefinančné)
 • vybrať vhodné nástroje Lean Six Sigma
 • aplikovať vybrané metódy Lean & Six Sigma pri realizácii projektu, teda v praxi
 • preukázať v rámci programu progres na vlastnom projekte
 • dosiahnuť finančné/ nefinančné benefity z realizovaného projektu/ projektov
 • úspešne realizovať projekty v oblasti skvalitňovania a zlepšovania, ktorých trvanie by malo byť maximálne do 6 mesiacov a to predovšetkým v rámci vlastných organizačných zložiek a projekty presahujúce do viacerých organizačných zložiek, ktoré nevyžadujú extrémne zložité a náročné procesné analýzy a štatistické zručnosti
 • úspešne realizovať projekty s vysokou pridanou hodnotou a benefitmi ( Green Belti riadia projekty s benefitmi cca 5.000 - 50.000 USD), alebo na takýchto projektoch spolupracovať
 • šíriť filozofiu a metodológiu Lean & Six Sigma
 • objavovať, skúšať a zastrešovať nové úspešné Lean Six Sigma nástroje, metódy a procesné zlepšenia, ako aj stratégie riešenia problémov
 • odhaľovať potenciálne príležitosti pre nové projekty Lean Six Sigma

Štruktúra Programu

4 bloky v nasledujúcej štruktúre:

1.mesiac : 0,5 dňa konzultácie pre výber vhodného projektu, aby návratnosť investície bola čo najrýchlejšia + 1 deň skolenie teoretických vedomostí + 1 deň konzultácie/ podpora pri realizácii prvého projektu

2. mesiac : 1 deň skolenie teoretických vedomostí + 1 deň konzultácie/ podpora pri realizácii prvého projektu

3. mesiac : 1 deň skolenie teoretických vedomostí + 1 deň konzultácie/ podpora pri realizácii prvého projektu

4. - 6. mesiac: 3 dni konzultácie/ podpora pri realizácii druhého projektu

Štruktúra Programu je navrhnutá tak, aby teória preberaná v Programe mohla byť okamžite aplikovaná priamo v realizovanom projekte absolventa Programu a aby absolvent Programu získal počas realizácie jednotlivých fáz svojho projektu maximálnu podporu skúseného Master Black Belta a Deployment Leadera (kouča/ lektora/ mentora).

Program Lean Six Sigma Green Belt sa nezameriava na výučbu štatistických/matematických metód používaných v LSS metodológii, ale naším cieľom je oboznámiť účastníkov Programu s filozofiou a princípmi Lean Six Sigma, ako moderného prístupu k zvyšovaniu výkonnosti všetkých podnikových procesov. Odovzdáme Vám Lean Six Sigma projektové know how, techniky, postupy, princípy a Lean Six Sigma metodológiu ako takú.

Termíny a dostupnosť Programu

LSS GB PROGRAM 

Informujte sa, prosím, prostredníctvom kontaktného formuláru.

Cena Programu zahŕňa

 • Celosvetovo uznávaný Certifikát o dosiahnutí kvalifikácie Six Sigma Green Belt po úspešnom absolvovaní celého LSS Programu
 • Certifikát o absolvovaní Programu Lean Six Sigma Green Belt
 • Odborné vedenie a konzultácie skúseného LSS Master Black Belta a LSS Deployment Leadera v rámci Programu
 • Poradenstvo skúseného LSS Master Black Belta a LSS Deployment Leadera v projektoch účastníkov Programu
 • Komplexné školiace materiály
 • Ukážkové projekty
 • Projektové šablóny
 • Obed a občerstvenie počas prestávok
 • Profesionálne školiace priestory v príjemnom prostredí hotela Ponteo Activity Park Rusovce
 • Bohatý priestor na vzájomnú výmenu informácií, znalostí a skúseností účastníkov Programu
 • alebo naopak : výhradne individuálny prístup počas celého Programu ( pri individuálnom Programe)
 • Zdieľanie projektových nápadov jednotlivých účastníkov Programu

Spôsob rezervácie: úhrada ceny Programu na účet spoločnosti Lean Concept, s.r.o./ realizátora

 • Platí pravidlo prednostného zaradenia do Programu účastníka, ktorý program uhradí skôr

Spôsob platby: prevodom na účet realizátora Programu

Vstupné požiadavky a potrebná kvalifikácia účastníka potrebné na absolvovanie programu:

Program Lean Six Sigma Green Belt je zostavený tak, že nie sú potrebné žiadne predchádzajúce vedomosti o Lean Six Sigma metodológii. Všetky potrebné teoretické aj praktické znalosti získajú účastníci absolvovaním programu.

Technické požiadavky:

Pre úspešné absolvovanie Programu, predovšetkým však certifikačného procesu, je potrebné, aby účastník mal Notebook s nainštalovaným internetovým prehliadačom a možnosťou pripojenia na internet (k dispozícii bude WiFi internetové pripojenie)*

* WiFi musí byť konfigurovateľné užívateľom (pre prípad obmedzení/ bezpečnostnej politiky na firemných Notebookoch)