ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE LEAN SIX SIGMA PROGRAMY

Záväznú objednávku Lean Six Sigma Programu (ďalej len "LSS Program") nám, prosím, doručte do termínu uzávierky LSS Programu. Termín uzávierky LSS Programov je vždy 21. pracovný deň pred termínom LSS Programu. Najneskôr v deň uzávierky LSS Programu musí byť vybraný LSS Program uhradený, pričom LSS Program sa považuje za uhradený vtedy, keď je platba pripísaná na účet realizátora, Lean Concept, s.r.o..

  • Počet účastníkov LSS Programu je limitovaný. O zaradení do LSS Programu rozhoduje termín prijatia záväznej objednávky spolu s termínom pripísania platby za LSS Program na účet realizátora, Lean Concept, s.r.o.. Po naplnení daného LSS Programu dohodneme s ďalšími prihlásenými záujemcami telefonicky možnosť absolvovať LSS Program v inom termíne alebo vrátenie poplatku.
  • V prípade, že sa prihlásený nemôže objednaného a uhradeného LSS Programu zúčastniť z vážnych dôvodov, tohto LSS Programu sa môže zúčastniť náhradník, ktorého prihlásený určí. Nahlásiť údaje náhradníka (zmena osoby účastníka) je možné elektronicky na adrese: info@leanconcept.sk
  • V prípade stornovania záväznej objednávky LSS Programu, alebo v prípade neúčasti prihláseného účastníka na LSS Programe sú záväzné nasledujúce podmienky:

Ak stornujete záväznú objednávku Vami vybraného LSS Programu

  • 21 a viac pracovných dní pred začiatkom vybraného LSS Programu, je možné uskutočniť bezplatné storno, alebo Vám ponúkneme náhradný LSS Program v ďalšom termíne
  • 20 - 16 pracovných dní pred začiatkom vybraného LSS Programu, účtuje sa storno poplatok vo výške 50 % z ceny vybraného LSS Programu a prihlásený účastník dostane výukové materiály
  • 15 pracovných dní a menej pred začiatkom vybraného LSS Programu, alebo pri neúčasti prihláseného na vybranom LSS Programe, účtuje sa storno poplatok vo výške 100 % ceny vybraného LSS Programu bez náhrady
  • Zaslaním záväznej objednávky uzatvárajú zmluvné strany dohodu o cene.
  • Váš poplatok za vybraný LSS Program evidujeme ako zálohu. Po prijatí platby na účet Vám do 5 pracovných dní vystavíme daňový doklad. Faktúru za uskutočnené školenie Vám pošleme do 14 pracovných dní od ukončenia vybraného LSS Programu.
  • V prípade záujmu Vám môžeme zarezervovať ubytovanie priamo v hoteli PONTEO Activity Park, Bratislava - Rusovce, kde LSS Programy prebiehajú, pričom ubytovanie si následne uhradíte individuálne na mieste. Záujem o rezerváciu ubytovania vyznačte, prosím, v záväznej objednávke LSS Programu. Záväznú objednávku nám doručte najneskôr 21 pracovných dní pred začiatkom vybraného LSS Programu. Podmienky a ceny ubytovania nájdete priamo na stránke hotela PONTEO Activity Park Bratislava - Rusovce.
  • Informácie, ktoré sú poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne len na poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám, ani inak komerčne využívané.

Záväzná objednávka LSS Programu a ochrana osobných údajov

Pre účel rezervácie vybraného LSS Programu je potrebné vyplniť Záväznú objednávku a odoslať stlačením tlačidla "Odoslať".

Odoslaním Záväznej objednávky účastník potvrdzuje, že súhlasí so Zmluvnými podmienkami pre Lean Six Sigma Programy a že účastnícky poplatok (cenu vybraného LSS Programu) poukáže na účet Lean Concept, s.r.o. - Fio banka, a.s., č. účtu: 2300660915/8330, IBAN: SK 2883300000002300660915, BIC: FIOZSKBAXXX, najneskôr do uzávierky LSS Programu, čo je 21 pracovných dní pred začiatkom vybraného LSS Programu. Variabilný symbol a všetky pokyny k platbe Vám zašleme v potvrdzujúcom e-maili o prijatí objednávkového formulára, vo forme zálohovej faktúry.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 0915 326 620 alebo e-mailom na info@leanconcept.sk

Odoslaním formulára Záväznej objednávky potvrdzujem, že súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v danom formulári spoločnosti Lean Concept, s.r.o., so sídlom Keltská 902/59, 851 10 Bratislava - Rusovce.

Poskytnutie mojich osobných údajov je dobrovoľné, tieto údaje môžu byť spracované v súlade so Zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a zaradené do databáz spoločnosti Lean Concept, s.r.o. a využité na marketingové účely (zasielanie marketingových ponúk). Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Informácie

Sídlo spoločnosti:

Lean Concept, s. r. o.

Keltská 902/59, 851 10 Bratislava - Rusovce

Korešpondenčná adresa:

Lean Concept, s.r.o.

Keltská 902/59, 851 10 Bratislava

tel.: +421 915 326 620

e-mail: info@leanconcept.sk

www.leanconcept.sk

Fio banka, a.s., č. účtu: 2300660915/8330, IBAN: SK 2883300000002300660915, BIC: FIOZSKBAXXX