LSS YELLOW BELT

LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT

LSS Program

Cena Programu:


Trvanie Programu: 1 deň

Miesto konania: Bratislava - Ponteo Activity Park

na vyžiadanie

Obsah Programu

 • Úvod do Lean Six Sigma
 • DMAIC (proces zlepšovania)
 • Príklady Lean Six Sigma projektov
 • Lean metodiky

Benefity

BENEFITY LEAN SIX SIGMA PROGRAMU:

 • Celosvetovo uznávaný Certifikát o dosiahnutí kvalifikácie Six Sigma Yellow Belt po úspešnom absolvovaní LSS Programu
 • Certifikát o absolvovaní Programu Lean Six Sigma Yellow Belt
 • Komplexné výukové materiály
 • Bohatý priestor pre vzájomnú výmenu znalostí a skúseností účastníkov
 • Obed
 • Občerstvenie počas prestávok

Benefity pre zamestnancov, podnikateľov, koučov a trénerov:

 • Absolvovaním LSS Programu a získaným Certifikátom preukážete a potvrdíte Vašu spôsobilosť a najnovšie znalosti z oblasti Lean Six Sigma
 • Absolvovaním LSS Programu získate konkurenčnú výhodu a šancu získať novú zaujímavú pracovnú príležitosť
 • Absolvovanie LSS Programu Vám pomôže byť lepší ako Vaša konkurencia a v neposlednom rade Vám absolvovanie LSS Programu a získanie Certifikátu pomôže v získaní novej zaujímavej pracovnej príležitosti
 • LSS Program rozšíri Váš rozhľad, získate väčšie kompetencie a lepšie pracovné príležitosti, v porovnaní so svojimi kolegami
 • Vďaka LSS Programu získate úplne novú sadu nástrojov, vďaka ktorým môžete vytvárať a dodávať skvelé produkty a služby, ktoré Váš zákazník ocení

Benefity pre zamestnávateľov:

 • Znížite náklady tým, že zlepšíte efektivitu vašich tímov, činností a procesov
 • Absolvovanie LSS Programov vám pomôže realizovať úspešné projekty s vašimi kvalifikovanými pracovníkmi
 • Zvýšite spokojnosť a lojalitu vašich zamestnancov tým, že im umožníte vzdelávať sa a zvyšovať si profesionálnu kvalifikáciu
 • Zlepšíte tak kvalitu vašich dodávok a produktov, ako aj spokojnosť zákazníkov

Popis role

Každý v rámci organizácie môže prispievať do Lean Six Sigma projektov, spolupracovať na nich a čerpať následne benefity z výstupov Lean Six Sigma projektov. Tak ako každý môže spolupracovať na zlepšovaní organizačnej a procesnej excelentnosti prostredníctvom Lean Six Sigma metodológie, nie každý musí byť vyškolený a vzdelaný do detailu na techniky a metodológiu Lean Six Sigma. Preto Certifikovaného Lean Six Sigma Yellow Belta môže predstavovať každý v organizácii, okrem ostatných "Beltov" (Green Belt, Black Belt, Master Black Belt).
Najväčší prínos certifikovaných Lean Six Sigma Yellow Beltov pre Lean Six Sigma misiu v organizácii je, že uvažujú pod vplyvom dát a riadia sa dátami (data-driven), chápu podstatu a perspektívu príčiny a účinku (cause-and-effect perspective) a čo je najdôležitejšie, že uplatňujú Lean Six Sigma spôsob myslenia v ich každodenných aktivitách, pri riešení úloh a činností. Okrem toho certifikovaní Lean Six Sigma Yellow Belti sú schopní identifikovať význam výsledkov meraní , definovať kritické procesné faktory, zhromažďovať dáta, monitorovať dáta, zmapovať a popísať proces, navrhnúť a implementovať jednoduché zlepšenia a identifikovať príležitosti na zlepšovanie.
Certifikovaní Lean Six Sigma Yellow Belti zvyčajne spolupracujú a podporujú certifikovaných Lean Six Sigma Black Beltov a certifikovaných Lean Six Sigma Green Beltov. Okrem toho sú schopní prevziať niektoré jednoduchšie projekty s minimálnym dohľadom certifikovaného Lean Six Sigma Black Belta a certifikovaného Lean Six Green Belta.

Cieľ Programu

Zabezpečiť, aby absolvent Programu bol schopný:

 • pochopiť filozofiu a základy metodológie Lean & Six Sigma
 • identifikovať vhodný projekt na realizáciu a dosiahnutie zaujímavých benefitov (benefity finančné aj nefinančné)
 • šíriť filozofiu a metodológiu Lean & Six Sigma

Štruktúra Programu

1 deň skolenie teoretických vedomostí

Termíny a dostupnosť Programu

Informujte sa, prosím, prostredníctvom kontaktného formuláru. 

Cena Programu zahŕňa

 • Celosvetovo uznávaný Certifikát o dosiahnutí kvalifikácie Six Sigma Yellow Belt po úspešnom absolvovaní LSS Programu
 • Certifikát o absolvovaní Programu Lean Six Sigma Yellow Belt
 • Odborné vedenie a konzultácie skúseného LSS Master Black Belta a LSS Deployment Leadera v rámci Programu
 • Komplexné školiace materiály
 • Ukážkové projekty
 • Projektové šablóny
 • Obed a občerstvenie počas prestávok
 • Profesionálne školiace priestory v príjemnom prostredí hotela Ponteo Activity Park Rusovce
 • Bohatý priestor na vzájomnú výmenu informácií, znalostí a skúseností účastníkov Programu
 • Zdieľanie projektových nápadov jednotlivých účastníkov Programu

Spôsob rezervácie: úhrada ceny Programu na účet spoločnosti Lean Concept, s.r.o./ realizátora

 • Platí pravidlo prednostného zaradenia do Programu účastníka, ktorý Program uhradí skôr

Spôsob platby: prevodom na účet realizátora Programu

Vstupné požiadavky a potrebná kvalifikácia účastníka potrebné na absolvovanie Programu:

Program Lean Six Sigma Yellow Belt je zostavený tak, že nie sú potrebné žiadne predchádzajúce vedomosti o Lean Six Sigma metodológii. Všetky potrebné teoretické aj praktické znalosti získajú účastníci absolvovaním Programu.

Technické požiadavky:

Pre úspešné absolvovanie Programu, predovšetkým však certifikačného procesu, je potrebné, aby účastník mal Notebook s nainštalovaným internetovým prehliadačom a možnosťou pripojenia na internet (k dispozícii bude WiFi internetové pripojenie)*

* WiFi musí byť konfigurovateľné užívateľom (pre prípad obmedzení/ bezpečnostnej politiky na firemných Notebookoch)