LSS MASTER BLACK BELT

LEAN SIX SIGMA MASTER BLACK BELT

LSS Program

Cena Programu


Trvanie Programu: 15,5 dňa

Miesto konania: Bratislava - Ponteo Activity Park

na vyžiadanie


Obsah Programu

 • Úvod do Lean Six Sigma
 • DMAIC (proces zlepšovania)
 • Lean metodiky
 • KAIZEN
 • Lean Six Sigma Master Black Belt - rola, kompetencie a zodpovednosti

Benefity

BENEFITY LEAN SIX SIGMA PROGRAMU:

 • Návratnosť investície do Programu už počas jeho trvania - v podobe dosiahnutých projektových benefitov
 • 5,5 dňa EXTRA konzultácií a podpory pri výbere projektov a pri realizácii druhého projektu absolventa Programu ( podpora bude poskytnutá maximálne počas nasledujúcich 3 mesiacov od skončenia 3-mesačného LSS Programu)

Benefity pre zamestnancov, podnikateľov, koučov a trénerov:

 • Absolvovaním LSS Programu a získaným Certifikátom preukážete a potvrdíte Vašu spôsobilosť a najnovšie znalosti z oblasti Lean Six Sigma
 • Absolvovaním LSS Programu získate konkurenčnú výhodu a šancu získať novú zaujímavú pracovnú príležitosť
 • Absolvovanie LSS Programu Vám pomôže byť lepší ako Vaša konkurencia a v neposlednom rade Vám absolvovanie LSS Programu a získanie Certifikátu pomôže v získaní novej zaujímavej pracovnej príležitosti
 • LSS Program rozšíri Váš rozhľad, získate väčšie kompetencie a lepšie pracovné príležitosti, v porovnaní so svojimi kolegami
 • Vďaka LSS Programu získate úplne novú sadu nástrojov, vďaka ktorým môžete vytvárať a dodávať skvelé produkty a služby, ktoré Váš zákazník ocení

Benefity pre zamestnávateľov:

 • Znížite náklady tým, že zlepšíte efektivitu vašich tímov, činností a procesov
 • Absolvovanie LSS Programov vám pomôže realizovať úspešné projekty s vašimi kvalifikovanými pracovníkmi
 • Zvýšite spokojnosť a lojalitu vašich zamestnancov tým, že im umožníte vzdelávať sa a zvyšovať si profesionálnu kvalifikáciu
 • Zlepšíte tak kvalitu vašich dodávok a produktov, ako aj spokojnosť zákazníkov

Popis role

Certifikovaní Lean Six Sigma Master Black Belti sú kvalifikovaní a skúsení Black Belti, ktorí sú zodpovední za vedenie a koučovanie Black Beltov, Green Beltov a Yellow Beltov v projektoch Lean Six Sigma. Konzultujú s ostatnými úrovňami Beltov kritické a náročné prevádzkové a biznisové a problémy. Sú najuznávanejšími odborníkmi v organizáciách na riešenie zložitých a komplexných problémov a na zlepšovanie procesov, čo vedie k zvýšeniu zisku a zníženiu strát.
Certifikovaní Lean Six Sigma Master Black Belti sú skutočnými odborníkmi v celom rozsahu Lean Six Sigma nástrojov a metód. Majú know-how a zručnosti na zvyšovanie kvality a riešenie problémov v najzložitejších procesoch. Zvyčajne sa zúčastňujú na projektoch Lean Six Sigma, ktorých realizácia zabezpečí predpokladaný nárast zisku alebo hodnotu zníženia nákladov, vo výške najmenej USD 250'000, a sú schopní zrealizovať až štyri takéto projekty za rok.
Certifikovaní Lean Six Sigma Master Black Belti majú praktické skúsenosti v Lean Six Sigma a sú schopní riešiť zložité výzvy v rámci jednej, alebo viacerých organizačných zložiek spoločnosti, ktoré si vyžadujú významné skúsenosti a znalosti v oblasti zberu a analýz dát. Objavujú, skúšajú a zastrešujú nové úspešné Lean Six Sigma nástroje, metódy a stratégie a odhaľujú potenciálne príležitosti pre nové projekty Lean Six Sigma.
Okrem toho Certifikovaní Lean Six Sigma Master Black Belti zostavujú Lean Six Sigma školenia a zabezpečujú vzájomnú výmenu a zdieľanie vedomostí a sú zodpovední za úspešnú a včasnú realizáciu vzdelávacích aktivít v rámci organizácie. Veľmi úzko spolupracujú s certifikovanými Lean Six Sigma Champions a Lean Six Sigma Deployment Leadermi.

Cieľ Programu

Program Lean Six Sigma Master Black Belt je prakticky orientovaný a kladieme dôraz na individuálny prístup ku každému účastníkovi Programu a k ním riadenému projektu.

Získavate tak podporu nášho skúseného certifikovaného Master Black Belta a Deployment Leadera pri úspešnej realizácii až dvoch projektov, čo má signifikantný vplyv na kvalitu a výsledky projektov.

Cieľom programu je zabezpečiť, aby absolvent programu Lean Six Sigma Master Black Belt bol schopný:

 • pochopiť filozofiu a metodológiu Lean & Six Sigma
 • vybrať vhodný projekt na realizáciu a dosiahnutie zaujímavých benefitov (benefity finančné aj nefinančné)
 • vybrať vhodné nástroje Lean Six Sigma
 • aplikovať vybrané metódy Lean & Six Sigma pri realizácii projektu, teda v praxi
 • preukázať v rámci programu progres na vlastnom projekte
 • dosiahnuť finančné/ nefinančné benefity z realizovaného projektu/ projektov
 • úspešne riadiť náročné projekty v oblasti skvalitňovania a zlepšovania, ktorých trvanie by malo byť maximálne do 6 mesiacov
 • úspešne riadiť náročné projekty s vysokou pridanou hodnotou a významnými benefitmi (Master Black Belti riadia projekty s benefitmi cca 250.000,-USD)

Absolvent Programu Lean Six Sigma Master Black Belt musí pochopiť rolu Lean Six Sigma Master Black Belt a byť schopný predovšetkým:

 • viesť a koučovať Black Beltov, Green Beltov a Yellow Beltov v projektoch Lean Six Sigma
 • konzultovať s ostatnými úrovňami Beltov kritické a náročné prevádzkové a biznisové a problémy
 • stať sa najuznávanejším odborníkom v organizácii na riešenie zložitých a komplexných problémov a na zlepšovanie procesov, čo vedie k zvýšeniu zisku a zníženiu strát
 • stať sa skutočným odborníkom v celom rozsahu Lean Six Sigma nástrojov a metód
 • získať know-how a zručnosti na zvyšovanie kvality a riešenie problémov v najzložitejších procesoch
 • zúčastňovať sa na projektoch Lean Six Sigma, ktorých realizácia zabezpečí predpokladaný nárast zisku alebo hodnotu zníženia nákladov, vo výške najmenej 250.000 USD
 • zrealizovať až štyri takéto projekty za rok
 • nadobudnúť praktické skúsenosti v Lean Six Sigma
 • riešiť zložité výzvy v rámci jednej, alebo viacerých organizačných zložiek spoločnosti, ktoré si vyžadujú významné skúsenosti a znalosti v oblasti zberu a analýz dát
 • objavovať, skúšať a zastrešovať nové úspešné Lean Six Sigma nástroje, metódy a stratégie a odhaľovať potenciálne príležitosti pre nové projekty Lean Six Sigma
 • zostaviť Lean Six Sigma školenia a zabezpečiť vzájomnú výmenu a zdieľanie vedomostí
 • prevziať zodpovednosť za úspešnú a včasnú realizáciu vzdelávacích aktivít v rámci organizácie
 • veľmi úzko spolupracovať s certifikovanými Lean Six Sigma Champions a Lean Six Sigma Deployment Leadermi

Štruktúra Programu

5 blokov v nasledujúcej štruktúre:

1.mesiac : 0,5 dňa konzultácie pre výber vhodného projektu, aby návratnosť investície bola čo najrýchlejšia + 2 dni školenie teoretických vedomostí + 1 deň konzultácie/ podpora pri realizácii prvého projektu

2. mesiac : 2 dni školenie teoretických vedomostí + 1 deň konzultácie/ podpora pri realizácii prvého projektu

3. mesiac : 2 dni školenie teoretických vedomostí + 1 deň konzultácie/ podpora pri realizácii prvého projektu

4. mesiac : 1 deň skolenie teoretických vedomostí + 1 deň konzultácie/ podpora pri realizácii druhého projektu

5. - 6. mesiac: 4 dni konzultácie/ podpora pri realizácii druhého projektu

Štruktúra Programu je navrhnutá tak, aby teória preberaná v Programe mohla byť okamžite aplikovaná priamo v realizovanom projekte absolventa Programu a aby absolvent Programu získal počas realizácie jednotlivých fáz svojho projektu maximálnu podporu skúseného Master Black Belta a Deployment Leadera (kouča/ lektora/ mentora). Program Lean Six Sigma Master Black Belt je zameraný na špecifické kompetencie a zodpovednosti, ktoré tejto roli v štruktúre Lean Six Sigma hierarchie prináležia a sú jednak očakávané a jednak požadované.

Program Lean Six Sigma Master Black Belt sa nezameriava na výučbu štatistických/matematických metód používaných v LSS metodológii, ale naším cieľom je oboznámiť účastníkov Programu s filozofiou a princípmi Lean Six Sigma, ako moderného prístupu k zvyšovaniu výkonnosti všetkých podnikových procesov. Odovzdáme Vám Lean Six Sigma projektové know how, techniky, postupy, princípy a Lean Six Sigma metodológiu ako takú.

Termíny a dostupnosť Programu


Informujte sa, prosím, prostredníctvom kontaktného formuláru

Cena Programu zahŕňa

 • Celosvetovo uznávaný Certifikát o dosiahnutí kvalifikácie Six Sigma Master Black Belt po úspešnom absolvovaní celého LSS Programu
 • Certifikát o absolvovaní Programu Lean Six Sigma Master Black Belt
 • Odborné vedenie a konzultácie skúseného LSS Master Black Belta a LSS Deployment Leadera v rámci Programu
 • Poradenstvo skúseného LSS Master Black Belta a LSS Deployment Leadera v projektoch účastníkov Programu
 • Komplexné školiace materiály
 • Ukážkové projekty
 • Projektové šablóny
 • Obed a občerstvenie počas prestávok
 • Profesionálne školiace priestory v príjemnom prostredí hotela Ponteo Activity Park Rusovce
 • Bohatý priestor na vzájomnú výmenu informácií, znalostí a skúseností účastníkov Programu
 • alebo naopak : výhradne individuálny prístup počas celého Programu ( pri individuálnom Programe)
 • Zdieľanie projektových nápadov jednotlivých účastníkov Programu

Spôsob rezervácie: úhrada ceny Programu na účet spoločnosti Lean Concept, s.r.o./ realizátora

 • Platí pravidlo prednostného zaradenia do Programu účastníka, ktorý program uhradí skôr

Spôsob platby: prevodom na účet realizátora Programu

Vstupné požiadavky a potrebná kvalifikácia účastníka potrebné na absolvovanie programu:

Program Lean Six Sigma Master Black Belt je zostavený tak, že nie sú potrebné žiadne predchádzajúce vedomosti o Lean Six Sigma metodológii. Všetky potrebné teoretické aj praktické znalosti získajú účastníci absolvovaním programu.

Nakoľko však ide o pozície senior manažmentu, výhodou je, ak účastníci programu Lean Six Sigma Master Black Belt disponujú skúsenosťami s riadením tímov, či už líniové alebo projektové riadenie. Toto však nie je podmienkou pre absolvovanie programu Lean Six Sigma Deployment Leader.

Technické požiadavky:

Pre úspešné absolvovanie Programu, predovšetkým však certifikačného procesu, je potrebné, aby účastník mal Notebook s nainštalovaným internetovým prehliadačom a možnosťou pripojenia na internet (k dispozícii bude WiFi internetové pripojenie)*

* WiFi musí byť konfigurovateľné užívateľom (pre prípad obmedzení/ bezpečnostnej politiky na firemných Notebookoch)